BEMEX BOOT s.r.o.

Unhostska 2752
CZ-27201 KLADNO, République Tchèque
50.1422 14.1194

Tél : +420 602 333 636
Fax :

http://bemexboot.cz/ bezecny@bemexboot.com

O nás

Ji· od roku 1995 jsme na èeském a slovenském trhu výhradními zástupci firmy BÉNÉTEAU - francouzského výrobce lodí a v souèasné dobì nejvìt±ího svìtového výrobce námoøních kajutových plachetnic na svìtì a firmy LAGOON - známého výrobce luxusních kajutových katamaranù, spadajícího rovnì· pod koncern GROUPE BÉNÉTEAU. Jsme èeskou poboèkou rakouské charterové spoleènosti MASTER YACHTING a zastupujeme také v±echny významné svìtové i regionální charterové firmy. Pro na±e klienty zaji±¶ujeme stovky týdnù charteru (pronájmù jachet), poøádáme rovnì· týdenní jachtaøské kurzy a máme za sebou ji· mnoho úspì±ných absolventù - kapitánù.

Na±ím hlavním cílem je kvalita! BÉNÉTEAU je synonymem kvality a rovnì· jachty z na±í flotily jsou v kvalitní péèi. Podle toho pak vypadá i va±e dovolená. Na na±í základnì v Suko±anu (Chorvatsko) je stálý tým pracovníkù, kteøí se starají, aby jachty byly stále v odpovídajícím stavu. U jachet pronajímaných klientùm v dal±ích lokalitách spolupracujeme pouze s osvìdèenými firmami, které se o vás postarají dle na±ich nároèných po·adavkù. Snad proto se na nás ka·dou sezónu obrací stále více spokojených klientù. Vìt±ina ji· toti· vyzkou±ela dovolenou na 10 - 20 let staré lodi za velmi výhodnou cenu, èi na èerno provozovaný charter a následné problémy s motorem, plachtami, kapitánem èi nìkteøí vùbec nevypluli! Kvalitní nejlépe novìj±í loï renomované znaèky, která je navíc dùkladnì udr·ovaná s pravidelným servisem, je také záruka va±í spokojenosti bìhem dovolené. Jsme vám k dispozici prakticky nonstop na telefonu a to také pro pøípady, potøebujete-li za plavby s nìèím poradit. Najdete nás v Kladnì v Domì techniky na Sítné naproti Hotelu Kladno. V sezónì jsme vìt±inou na na±í základnì v Suko±anu. Zavolejte, va±í loï vám zajistíme bìhem nìkolika hodin.

Dobrý vítr pøeje
Vladislav Bezecný
BEMEX BOOT s.r.o.

This broker's ads :

Sailing Boats (2) Power Boats (1)